S T A N O V Y

Lukostrelecký klub Hubert Arrows

  I. 

Základné ustanovenia

1. Názov občianskeho združenia je Lukostrelecký klub Hubert Arrows. Sídlo klubu : Trnovec nad Váhom 422, 925 71.

2. Lukostrelecký klub Hubert Arrows je v zmysle zákona č 83 / 1990 Zb . samostatné otvorené , nezávislé a apolitické združenie vyvíjajúce svoju činnosť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a pravidlami Slovenského lukostreleckého zväzu .

3. Lukostrelecký klub Hubert Arrows je dobrovoľným združením občanov Slovenskej republiky so záujmom o lukostreľbu .

4. Lukostrelecký klub Hubert Arrows môže byť členom spoločenských organizácií v Slovenskej republike , ako aj v zahraničí .

5. Lukostrelecký klub Hubert Arrows je nezávislá , samostatná právnická osoba , ktorá uznáva právnu aj finančnú nezávislosť svojich členov . V mene klubu je oprávnený vystupovať predseda alebo výborom splnomocnený člen klubu .

6. Lukostrelecký klub Hubert Arrows má právo na vlastnú symboliku.

II. 

Poslanie a úlohy klubu

1. Poslaním lukostreleckého klubu Hubert Arrows je na základe daných možností zabezpečovať rozvoj lukostreleckého športu a uspokojovanie športových potrieb všetkých svojich členov .

2. Lukostrelecký klub Hubert Arrows vytvára podmienky pre rozvoj lukostreľby v mieste sídla a okolí .

3. Lukostrelecký klub Hubert Arrows zabezpečuje prihlasovanie svojich členov na súťaže organizované inými lukostreleckými klubmi a spoločenskými organizáciami doma aj v zahraničí .

4. Lukostrelecký klub Hubert Arrows je oprávnený nadobúdať majetok , a to najmä prostredníctvom sponzorských darov , vlastnou hospodárskou činnosťou a členských príspevkov . Finančné prostriedky sú použité na organizovanie športových a kultúrnych podujatí klubu , na nákup materiálu a na ceny pre súťaže .

5. Lukostrelecký klub Hubert Arrows nie je zisková organizácia .

III.

Členstvo v klube

1. Členstvo v klube je dobrovoľné . Členom klubu môže byť každý občan Slovenskej republiky tak ako aj občan cudzieho štátu , osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členmi iba so súhlasom zákonného zástupcu .

2. Členstvo vzniká vyplnením prihlášky a zaplatením členského príspevku .

3. Čestné členstvo sa môže udeliť na základe rozhodnutia výboru jednotlivcom, kolektívom a združeniam za zásluhy o rozvoj lukostreľby .

4. Zánik členstva :

- Vystúpením člena

- Úmrtím člena klubu

- Zánikom klubu

- Vylúčením člena

5. Člen je povinný nahlásiť vystúpenie z klubu písomnou formou . Jeho členstvo zaniká dňom podania listu . O zrušení členstva na základe rozhodnutia výboru musí nadpolovičnou väčšinou rozhodnúť členská chôdza , zrušenie členstva musí byť vylúčenému oznámené písomnou formou . Proti rozhodnutiu členskej schôdze nie je odvolanie a je konečné .

6. Členstvo môže byť pozastavené členovi , ktorý nezaplatil členské príspevky v určenej lehote. Pri pozastavení činnosti sa člen nie je oprávnený zúčastnovať žiadnych podujatí v mene klubu.

IV.

Práva a povinnosti členov

1. Člen má právo :

- Voliť a byť volený do orgánov klubu

- Vyjadrovať sa k činnosti orgánov klubu , podávať návrhy na zlepšenie činnosti klubu

- Zúčastňovať sa podujatí a pretekov organizovaných klubom alebo inými lukostreleckými organizáciami

- Byť prítomný pri zasadnutí orgánov klubu , aj ak ide o jeho osobu

2. Povinnosti člena klubu :

- Platiť členské príspevky

- Dodržiavať stanovy klubu , smernice a pokyny vydávané lukostřeleckým zväzom pre kluby a oddiely

- Plniť uznesenia klubu

- Chrániť , opatrovať a zveľaďovať majetok klubu , ktorého je členom

V.

Orgány klubu

1. členská schôdza

2. výbor klubu

3. revízna komisia

Členská schôdza klubu je najvyšším orgánom klubu . Schádza sa minimálne raz za rok . Zvoláva ju výbor klubu . Mimoriadna členská schôdza sa zvoláva ak o ňu požiada nadpolovičná väčšina členov klubu alebo revíznej komisie klubu . Členská schôdza sa pri svojom rokovaní riadi schvaľovacím poriadkom . Uznesenia členskej schôdze je platné ak hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov klubu na členskej schôdzi .

Členská schôdza :

- Schvaľuje stanovy klubu , ich doplnky a zmeny

- Rozhoduje o názve , symbolike a sídle klubu

- Schvaľuje správu o činnosti a hospodárení klubu

- Schvaľuje správu revíznej komisie

- Schvaľuje plán činnosti a rozpočet klubu

- Volí a odvoláva členov klubu , členov výboru klubu a revíznej komisie

- Rozhoduje o vstupe klubu do ďalších organizácií

- Udeľuje diplomy , telovýchovné vyznamenania , vecné dary , plní úlohu najvyššieho odvolacieho orgánu klubu

- Rozhoduje o zániku , zlúčení klubu a rozhoduje o spôsobe likvidácie jeho majetku

     Výbor klubu :

- Riadi činnosť klubu . Funkčné obdobie je dvojročné .

Skladá sa z 3 členov :

- Predseda klubu

- Tajomník klubu

- Hospodár klubu

Výbor klubu sa schádza jedenkrát mesačne.

Revízna komisia klubu :

- Vykonáva svoju činnosť nezávisle od výboru klubu . Predseda revíznej komisie má právo účasti na zasadnutí klubu hlasom poradným .

- Revízna komisia najmenej jedenkrát ročne vykonáva kontrolu hospodárenia klubu

- Upozorňuje výbor klubu na nedostatky a predkladá návrhy na ich odstránenie . Vyjadruje sa k správe o hospodárení klubu .

VI.

Zastupovanie klubu

Štatutárny zástupca klubu je predseda , jeho zástupca je tajomník a v prípade neprítomnosti oboch menovaných je to hospodár klubu . Vo všetkých záležitostiach sú oprávnení konať samostatne .

VII. 

Majetok a hospodárenie

1. Zdrojom klubu sú príjmy z telovýchovnej , športovej , spoločenskej a inej činnosti klubu , príspevky členov klubu , príspevky , dary a dotácie od športových zväzov , iných organizácií či fyzických osôb .

2. S majetkom klubu sa hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi .

3. S finančnými prostriedkami klubu v rámci schváleného rozpočtu disponuje predseda a hospodár klubu .

VIII.

Zánik klubu a likvidácia majetku

1. Podnet na zánik klubu dáva členskej schôdzi výbor alebo petícia podpísaná najmenej 60% členov klubu .

2. Zánik klubu schvaľuje členská schôdza na základe tajného hlasovania s počtom hlasov najmenej 60% členov klubu .

3. Členská schôdza , ktorá rozhodla o zániku klubu rozhoduje o likvidácii majetku , financií a zariadenia klubu .

IX.

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy schválila členská schôdza klubu a nadobúdajú platnosť 01.01.2014  a účinnost dňom registrácie na MV SR.

 

V Trnovci nad Váhom, dňa 04.01.2014